energia plus

Program ENERGIA PLUS

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Program Energia Plus to dofinansowanie, które swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Co więcej, głównym celem programu Energia Plus jest rozwój rynku prosumenckiego w Polsce pod względem powstawania nowych instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Program ten najbardziej skupia się na instalacjach fotowoltaicznych, których moc maksymalna to 500 kW. Największą korzyść omawiany program może przynieść małym i średnim przedsiębiorstwom. Powodem takiego wnioskowania jest fakt iż opłaty za energię elektryczną mogą stać się dla nich ogromnym kosztem. Instalacja fotowoltaiczna może pozwolić na zaoszczędzenie wielu tysięcy złotych.

Co więcej m.in. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i władze wojewódzkie gmin w całej Polsce, korzystają ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To jakie warunki należy spełnić określa program danego dofinansowanie, które w danym momencie realizowany jest na terenie gminy lub województw. Najbardziej popularne programy gwarantujące dofinansowania to:  “Mój Prąd”, “Energia Plus”, “Czyste Powietrze”.

Zacznij już dziś korzystać z dofinansowań i zadbaj o darmową energię w swoim domu lub firmie! Zatrudnij już dziś najlepszych fachowców i zacznij pracę z najlepszymi!

Najczęściej zadawane pytania:

1. Na co przeznaczone jest dofinansowanie w programie ENERGIA PLUS?

Dofinansowanie obejmuje zakup jak również montaż instalacji fotowoltaicznej.

2. Komu przysługuje dofinansowanie?

Przedsiębiorcy – którzy prowadzą działalność gospodarczą –  ustawa z dnia 6 marca 2018 r.

3. Ile wynosi kwota dofinansowania oraz jakie są warunki dofinansowania?

Omawiane  dofinansowanie umożliwia uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (liczone do 3,9 mln zł). Okres, którym objęta jest kwalifikowalność kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Okres pożyczki to maksymalnie 20 lat dla inwestycji.

4. Kto decyduje o przydzieleniu dofinansowania?

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Energia Plus” udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Jaka jest moc stworzonych już instalacji w ramach programu „Energia Plus”

W 2019 roku z omawianego programu powstały instalacje, których o łączna mocy to ok. 800 MW.

6. Czy dofinansowanie „Energia Plus” jest objęte podatkiem?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Jednak jeżeli dana instalacja będzie montowana na gruncie lub na budynkach gospodarczych, a nie na budynku mieszkalnym to należy doliczyć  8% podatek VAT.

7. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski wypełniamy oraz składamy w wersji elektronicznej przy pomocy Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Link do strony:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak dokładnie uzupełnić wniosek skorzystaj z instrukcji umieszczonej na tej stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/.

Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego i nie jest możliwe podpisanie wniosku elektronicznego, należy wydrukować uzupełniony wniosek i podpisać go własnoręcznie, a następnie odesłać do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ważne! Dla wniosków, które składane są w formie pisemnej przesłanych pocztą lub kurierem, za datę wpływu uznaje się dzień dostarczenia dokumentacji do NFOŚiGW. Oczywistym jest iż, wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogólny termin składania wniosków trwa od 1 marca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. jednak jeśli pozostaną fundusze to do wyczerpania alokacji środków.

Potrzebne dokumenty

 • Jeśli ktoś składa wniosek w naszym imieniu, należy złożyć również pełnomocnictwo.
 • Pozwolenie zintegrowane lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
 • Uproszczony schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej.
 • Sprawozdanie finansowe obejmujące ostatnie trzy lata, które poprzedzają rok złożenia wniosku.
 • Opinia biegłego jak również raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 • Sprawozdanie statystyczne (wzór F-01) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku
 • Statut bądź umowa spółki.
 • Udokumentowanie źródeł finansowania, a więc umowy, wyciągi z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych lub dotacyjnych. Kopie wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych jeżeli te środku zostaną wykorzystane w tworzeniu danej inwestycji.
 • Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”.
 • Model finansowy projektu, z możliwością edycji (format *.xls)
 • Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  de minimis).
 • Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12).

  Wszystkie te dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozytywnego rozpatrzenia sprawy co do wniosku o dofinansowanie. Po pierwsze, zacznij już dziś zmieniać naszą planetę i współpracuj z najlepszymi ! Po drugie, skorzystaj z programu Energia Plus!

JAMKO